باورهای ما

ده باور بنیاد Human Act مواضع اخلاقی ما را در قالب کلمات بیان میکند. این باورها راهنمای جنبش ما و شکل دهنده مسیر ما در دستیابی به اهدافمان خواهد بود.

1. عشق

اقدامات ما بر پایه عشق است؛ به این دلیل که ما از قدرت عشق برای غلبه بر سرسختانه ترین مقاومت ها در برابر
دیدگاههای خود بهره میگیریم. عشق، تمدن و جهان ما را نجات خواهد داد.

2. پرهیز از خشونت

ما استفاده از خشونت فیزیکی را نپذیرفته و در تمام اقدامات خود بر پرهیز از خشونت تاکید داریم. به اعتقاد ما پرهیز از
خشونت، قویترین وسیله برای اعمال تغییرات اجتماعی است.

3. باور

ما باید باور داشته باشیم که وضع کنونی قابل تغییر بوده و اتحاد میتواند فقر را ریشه کن کند. بدون باور به تغییر نمیتوان آن
را به وجود آورد.

4. تواضع

نخستین شرط انسانیت اندکی تواضع است. تواضع در مقابل همنوعانمان و وظایفی که بر دوشمان قرار دارد.

5. شجاعت

برای مواجهه با مشکلات و وظایف پیش رو. برای داشتن شجاعت و تعهد به منظور ایستادگی پای عقاید و دستیابی به
اهدافمان.

6. سخاوت

ما افراد را تشویق میکینیم تا با ازخود گذشتگی، از وقت، پول و تلاش خود برای ساختن شرایط بهتر بهره گیرند.

7. همدلی

سرمایه داری آگاهانه، با تغییر نگرش به سمت همدلی و به رسمیت شناختن حق دیگران برای زندگی صورت می پذیرد.
همدلی به معنای نپذیرفتن بی عدالتی و تلاش برای ساختن جهانی است که همه درآن برنده اند.

8. بخشش

قدرت واقعی در بخشش است. بخشش خود و دیگران. انسانهای ضعیف هیچگاه قادر به بخشش دیگران نیستند؛ عفو، ویژگی
انسانهای قوی است.

9. شادی

برای غلبه بر بدبختی، باید اطمینان داشته باشیم که همه چیز خوب پیش خواهد رفت تا بتوانیم شاد باشیم. بدون شادی، خلاقیت
از بین خواهد رفت.

10. شفافیت

اقدامات ما کاملا شفاف، قابل رصد و صادقانه هستند. این مسئله شامل شفافیت اقتصادی نیز می باشد.