fbpx

افغانستان

بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی در نظر دارد از پروژه مرکز حقوقی حمایت از زنان وابسته به موسسه Connecther در هرات حمایت نماید.
این مرکز حقوقی که با وزارت امور زنان (MOWA) و کمیسیون حقوق بشر (HRC) همکاری میکند قصد دارد از زنان کم بضاعت حمایت حقوقی نماید. پنج وکیل زن متعهد به زنانی که توسط وزارت امور زنان و یا کمیسیون حقوق بشر به مرکز ارجاع داده میشوند و همچنین زنانی که از طریق رادیو و یا طرق دیگر در جریان عملکرد این مرکز قرار میگیرند، کمک میکنند.
مرکز حقوقی AIL با حل مسائل پیچیده حقوقی زنانی که بضاعت مالی کافی و توانایی مبارزه برای احقاق حق خود را ندارند، اطمینان زنان را به خود جلب کرده است. وکلای موسسه موارد حقوقی متعدد و متنوعی را در حوزه زنان به عهده میگیرند؛ مانند حضانت فرزندان، حق مالکیت و یا حق ارث، اجرای عدالت در مورد ازدواج کودکان، ازدواج بدون رضایت دختر و بدرفتاری با زنان.
علاوه بر این، کارکنان مرکز مرتبا درمورد مسائل حقوقی زنان در رادیو "مرای" که ایستگاه رادیویی خصوصی دکتر یاکوبی بوده و در موسسه AIL و تحت حمایت آن قرار دارد، صحبت میکنند.کارکنان حقوقی موسسه همچنین در همایش های حقوقی مربوط به زنان شرکت جسته و از تجربیات دیگران در این زمینه آگاه می شوند.
تامین مالی این پروژه برعهده پایه گذاران بنیاد میباشد.