ریشه کنی فقر

بنی ادم اعضای یکدیگرند
که در افرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد اورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی


-سعدی شیرازی-

فقر مفرط چیست ؟ .

بنابر تعریف بانک جهانی "فقر مفرط" عبارتست از زندگی کردن با کمتر از 1.90 دلار برای هر فرد در هرروز. بر طبق اخرین
.براوردها در سال 2013 ، 767 میلیون نفر در فقر مفرط و محروم از بسیاری از ضروریات اولیه به سر میبردند

Source: منبع: بانک جهانی 2016

چگونه فقر را ریشه کن کنیم؟

جنبش تحول بشریت ابتکاری است جهانی برای ریشه کنی فقرمفرط که در سال 2016 توسط نهاد Human Actدر کپنهاگن
دانمارک پایه گذاری شد.

.ما بر این باوریم که میتوان فقر مفرط را ریشه کن کرد

چگونه فقر را ریشه کن خواهیم کرد؟

​جنبش تحول بشریت حرکتی جهانی است برای تامین مالی اهداف توسعه مطلوب )SDG( در کشورهای کم درامد که با افزایش قابل توجه کمک های توسعه خصوصی به SDGها صورت می پذیرد. در سال 2017 نهاد خیریه Human Act وارد همکاری
دوجانبه با SDSN )شبکه راه حل های توسعه پایدار( شد.

بیشتر بدانید

:با تأسی به

.شما میتوانید جهانی بهتر را برای همه انسانهایی که در آن زندگی می کنند بسازید

نلسون ماندلانلسون ماندلا

.فقر بدترین نوع خشونت است

مهاتما گاندیمهاتما گاندی

فقر یعنی کودکی باید بمیرد تا شما انگونه که دوست دارید زندگی کنید

مادر ترزامادر ترزا