fbpx

تیم

.در اینجا میتوانید اعضای تیم ما را ببینید

مشاهده اعضای تیم

داستان مؤسس

من جعفر شالچی هستم و به آینده جهان زیبایمان ایمان دارم. من و همسرم بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی رابا امید تغییر در زندگی میلیونها نفری ایجاد کردیم که در فقر مفرط بسر میبرند.

بیشتر بدانید

دیدگاه مؤسس

برای من فقر تنها به سرمایه و ثروت مربوط نمی شود. بلکه درمورد ساختن جهانی است که همه در آن زندگی آرام همراه با دسترسی به آب پاک، غذای کافی، خدمات درمانی و آموزش دارند.
ریشه کنی فقر باعث بوجود آمدن جهانی با خشونت کمتر، پایداری بیشتر، پناهندگان معدودتر و برده داری کمتر خواهد شد. این امر، جهانی عادلانه تر, امن تر و متعادل تر برای همه ما بوجود خواهد آورد

بیشتر بدانید

باورهای ما

ده باور اخلاقی بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی مواضع این نهاد رانشان میدهد. این باورها راهنمای جنبش ما و نشان دهنده مسیر ما برای دستیابی به اهدافمان هستند. .

بیشتر بدانید